Vedtekter

VEDTEKTER FOR STJØRDAL MISJONSKIRKE

§ 1 Menighetens navn

Menighetens navn er Stjørdal Misjonskirke.
Menigheten er tilsluttet Misjonskirken Norge.

§ 2 Visjon og formål

§ 2.1 Visjon

«Stjørdal Misjonskirke er et åpent og ekspanderende fellesskap der mennesker møter Gud, opplever hans nærvær og kraft og utrustes til tjeneste»

Visjonen støttes opp av, og får sin kraft fra Jes. 54, 1-3:

 1. Rop med fryd, du ufruktbare, du som ikke fødte! Bryt ut i jubel, du som ikke var i barnsnød! For den forlatte kvinne har flere barn enn hun som har mann, sier Herren.
 2. Utvid plassen for ditt telt, og la dem spenne ut teppene til din bolig, hold ikke igjen! Strekk dine snorer langt ut, og gjør dine teltplugger faste!
 3. For du skal bre deg ut både til høyre og venstre, og din ætt skal skal ta hedningefolk i eie og bygge opp igjen ødelagte byer.

Visjonens 5 søyler:

 1. Åpent og ekspanderende
 2. Fellesskap
 3. Der mennesker møter Gud og opplever hans nærvær og kraft
 4. Utrustes
 5. Tjeneste

§ 2.2 Formål

«Guds barns enhet og menneskers frelse»

Menigheten skal

 • være en åpen og levende menighet som inkluderer alt Guds folk
 • arbeide for synlig enhet mellom kristne og lokale menigheter
 • arbeide for hjelpe barn og ungdom fram til et selvstendig og bevisst liv i Kristus
 • utfordre og utruste menighetens medlemmer til å ta del i det evangeliserende, diakonale, disippelbyggende arbeidet og bønnetjeneste
 • plante og vise omsorg for nye menigheter
 • påvirke lokalmiljøet positivt gjennom åndelig og sosialt arbeid
 • være delaktig i Misjonskirken Norge sitt nasjonale og internasjonale arbeid

§ 3 Menighetsprinsipper

 • Bibelen er menighetens eneste rettesnor for tro, liv og lære.
 • Menigheten bygger på Den apostoliske trosbekjennelse.
 • Menigheten er åpen for alle som ved troen på den treenige Gud, Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd, har tatt imot frelsen i Kristus Jesus og ønsker å leve etter Guds ord.
 • Innen menigheten skal det råde samvittighetsfrihet med hensyn til dåp og nattverd.
 • I vår menighet praktiserer vi troendes dåp med full neddykkelse.
 • Alle medlemmer bør være døpt i den treenige Guds navn.
 • Medlemskap i menigheten er vanligvis knyttet til medlemskap i trossamfunnet. Personer som ønsker å beholde sitt juridiske medlemskap i et annet kristent trossamfunn, opptas som medlemmer på ellers like vilkår.
 • I menigheten har alle medlemmer stemme-, forslags- og talerett.
 • Menigheten bygger på et kongregasjonalistisk menighetssyn.

§ 4 Medlemskap

§ 4.1 Medlemskriterier

Menigheten er åpen for mennesker som

 • ved troen på den treenige Gud har tatt imot frelsen i Kristus Jesus 
 • ønsker å leve etter Guds ord
 • ønsker å dele fellesskap og ansvar sammen

§ 4.2 Medlemsopptakelse

 • Den som ønsker medlemskap, sender søknad om dette til menighetens lederskap.
 • Menighetens lederskap skal gjennom personlig samtale gjøre seg kjent med søkeren og gi søkeren kjennskap til menighetens vedtekter og mulighet for medlemskap i trossamfunnet.
 • Menighetens lederskap behandler søknaden. Ved godkjenning av søknaden opptas vedkommende som medlem i et menighetsmøte eller et offentlig møte.

§ 4.3 Opphør av medlemskap

 • Den som ønsker å melde seg ut av menigheten, sender skriftlig melding til menighetens lederskap.
 • Et medlem som aktivt motarbeider menighetens formål og prinsipper, og som ikke retter seg etter gjentatte oppfordringer fra menighetens lederskap, kan fratas sitt medlemskap. Avgjørelsen fattes av lederskapet, men kan etter anmodning fra det aktuelle medlem, bringes inn for menighetsmøtet til endelig avgjørelse.  

§ 4.4 Medlemskap i det registrerte trossamfunnet

Før den som søker kan tas opp som medlem i trossamfunnet, må det enten

 • foreligge skriftlig utmelding fra annet trossamfunn; eller 
 • godtgjøres at den som søker, ikke er medlem i et annet trossamfunn

Den som ønsker å melde seg ut av trossamfunnet, må sende skriftlig utmelding til den registrerte forstander.

§ 5 Barne- og ungdomsarbeid

Det skal legges til rette for at barn og ungdom opplever seg som en integrert del av menigheten.   

Menighetens barne- og ungdomsgrupper er tilsluttet Misjonskirken UNG.

§ 6 Årsmøtet

Årsmøtet er menighetens øverste myndighet. Menigheten avholder ordinært årsmøte en gang i året. Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis menighetens lederskap vedtar det, eller mer enn en tredjedel av menighetens medlemmer krever det. 

Årsmøtet innkalles skriftlig, senest fjorten dager før årsmøtet, med forslag til dagsorden, årsberetning, årsregnskap og valgkomiteens foreløpige orientering.

§ 6.1 Vedtaksmyndighet

Lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som er fremmøtt. Votering i ordinære saker avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet faller forslaget. 

Dersom noen foreslår at en sak skal avgjøres ved kvalifisert flertall (to tredjedeler av avgitte stemmer), skal forslaget straks tas opp til votering og avgjøres ved simpelt flertall.

§ 6.2 Ansvarsområde

Årsmøtet behandler:

 • konstituering, med følgende punkter:
  • godkjenning av innkalling
  • godkjenning av dagsorden 
  • valg av ordstyrer
  • valg av sekretær og to representanter til å undertegne protokollen
  • valg av tellekorps
 • årsberetning for siste år
 • årsregnskap med revisjonsrapport for siste år  
 • planer for arbeidet neste år
 • budsjett for neste år
 • årsrapporter fra menighetens organiserte grupper
 • revisorgodkjent oppstilling over samlede inntekter og utgifter for menighetens organiserte grupper
 • Valg av revisor
 • øvrige saker menighetens lederskap legger fram
 • innkomne saker
 • valg

Årsmøtet ledes av menighetens valgte leder inntil ordstyrer er valgt.

Årsmøtet skal kun behandle saker som står på dagsorden.

§ 6.3 Valg

§ 6.3.1 Lederskapet

Årsmøtet velger menighetens lederskap. Lederskapets sammensetning fremgår av § 8. 

Ved særskilt valg velges

 • leder 

Deretter velges

 • minimum fire medlemmer 

Valgperioden for de valgte medlemmene i lederskapet er to eller tre år.

§ 6.3.2 Øvrige valg

Årsmøtet velger

 • valgkomité bestående av en leder og minimum to medlemmer for ett eller to år. Pastor eller andre ansatte kan ikke velges til valgkomiteen.
 • revisor for menigheten
 • revisor for menighetens organiserte grupper

Dersom noen foreslår det, skal alle valg foretas skriftlig.

§ 7 Menighetsmøtet

Menighetsmøtet er menighetens øverste myndighet mellom årsmøtene.

Menighetsmøte avholdes ved behov, men bør avholdes minst en gang i halvåret.

Menighetsmøtet er et forum der medlemmene

 • utvikler åndelig fellesskap
 • inspirerer og bygger hverandre opp
 • får orientering om lederskapets arbeid
 • tar stilling til strategier og mål
 • samtaler og/eller tar stilling til viktige spørsmål

Hvis det skal behandles saker av prinsipiell karakter, særlig viktighet eller stor økonomisk betydning for menigheten, gjelder de samme regler for innkalling, vedtaksmyndighet og konstituering som for årsmøtet, jf § 6.

§ 8 Lederskap

§ 8.1 Lederskapet

§ 8.1.1 Lederskapet består av

 • valgt leder
 • valgte medlemmer
 • menighetens pastor(er)

Forstander har stemmerett i lederskapet. I dennes fravær kan en av de andre tilstedeværende pastorene stemme.

§ 8.1.2 Ansvarsområde

Lederskapet skal lede menighetens virksomhet i samsvar med menighetens visjon, formål og prinsipper. 

Lederskapet skal stimulere til et åpent og levende menighetsfellesskap, blant annet ved å legge til rette for

 • forkynnelse, sjelesorg og diakoni
 • åndelig og sosialt arbeid i lokalmiljøet
 • engasjement i Misjonskirken Norge sitt nasjonale og internasjonale arbeid

Lederskapet har ansvar for at menighetsmessige handlinger som for eksempel barnevelsignelse, dåp, nattverd, konfirmasjon, vigsel og begravelse, blir ivaretatt. 

Lederskapet fastsetter retningslinjer for ansvars- og oppgavefordeling mellom lederskap, pastor og andre ansatte, samt ivaretar arbeidsgiveransvaret for ansatte i menigheten.

Lederskapet skal videre

 • organisere den daglige ledelse av menigheten
 • ta ansvar for føring av menighetens medlemsprotokoll
 • følge opp vedtak i årsmøtet og menighetsmøtet
 • innstille i alle saker til årsmøtet
 • utarbeide årsberetning, regnskap og budsjett for menighetens virksomhet
 • forberede valg av valgkomité for årsmøtet
 • forberede valg av revisor for årsmøtet
 • forvalte menighetens eiendommer og øvrige midler i samsvar med årsmøtets vedtak og forutsetninger

Lederskapet kan knytte til seg enkeltpersoner eller grupper av personer for å ivareta sine oppgaver.

Den valgte lederen sammen med en annen representant for lederskapet, tegner for menigheten. 

§ 8.1.3 Vedtaksmyndighet

Lederskapet har en generell myndighet innenfor saker som relateres til daglig drift, vedtatte planer og budsjett.  

Lederskapet er beslutningsdyktig når femti prosent og minst tre av lederskapets medlemmer deltar i beslutningen. Votering avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har den valgte lederen dobbeltstemme. I alle saker bør det tilstrebes enighet uten votering.

Saker av prinsipiell karakter, særlig viktighet eller stor økonomisk betydning skal legges fram for menighetsmøtet til avgjørelse. 

§ 8.2 Pastor og registrert forstander

Pastorens oppgaver bestemmes av menighetens behov og pastorens utrustning og nådegaver.

Den konkrete beskrivelse av oppgavene kan blant annet følge av:

 • Pastorens dialog med menigheten forut for ansettelse
 • Kallsbrev/ansettelseskontrakt/arbeidsbeskrivelse
 • Medarbeidersamtaler med menighetens valgte leder 
 • (Pastorens løpende dialog med det øvrige lederskapet om arbeidet i menigheten)

Menighetens pastor(er) må være registrert(e) forstander(e) i trossamfunnet for å kunne:

 • føre trossamfunnets protokoll
 • utføre vigsel (flere i menigheten bør ha vigselsrett)
 • skrive ut attester med offentlig troverdighet, eksempelvis vigselsattest

§ 9 Valgkomiteen

Valgkomiteen forbereder valg av

 • Menighetens lederskap

Valgkomiteen er ansvarlig overfor menighetens årsmøte, men skal i sitt arbeid være i dialog med menighetens lederskap. Valgkomiteens foreløpige orientering om valgene sendes ut sammen med sakspapirene til årsmøtet. Komiteens endelige innstilling fremlegges for årsmøtet. Valgkomiteen leder de valg den forbereder. Avstemningsresultatene skal opplyses for årsmøtet.

§ 10 Konflikter

Dersom det oppstår en konflikt som menigheten ikke er i stand til å løse selv, skal saken forelegges til mekling for en instans utpekt av Misjonskirken Norge sitt Hovedstyre. Skulle det ikke lykkes å oppnå enighet, treffer Hovedstyret avgjørelsen. 

Ingen enkeltperson eller gruppe har rett til å kreve deling eller å få tilbake det som en gang er gitt til menigheten. Menighetsmedlemmer som bryter med Misjonskirken Norge sine menighetsprinsipper har intet krav på menighetens eiendeler. 

Ved konflikter i læremessige spørsmål, anbefales menigheten å søke råd hos Misjonskirken Norge sitt Predikant- og menighetsråd.

Hvis menigheten overgår til prinsipper som strider mot Misjonskirken Norge sine menighetsprinsipper, tilfaller eiendelene Misjonskirken Norge som i den grad det er mulig skal benytte midlene til evangelisk virksomhet på stedet. MIsjonskirken Norge sitt Hovedstyre avgjør hva som må anses som stridende mot Misjonskirken Norge sine menighetsprinsipper.

§ 11 Møteprotokoller

Det skal føres protokoll fra årsmøtets forhandlinger og vedtak fattet i menighetsmøter. Disse protokollene skal være tilgjengelig for menighetens medlemmer ved forespørsel. 

Det skal føres protokoll fra møter i lederskapet. 

§ 12 Oppløsning / fusjon / avgivelse av selvråderett

Eventuelt forslag til oppløsning/fusjon av menigheten sendes menighetens lederskap. Forslaget, med lederskapets innstilling, sendes menighetens medlemmer senest en måned før årsmøtet. Forslaget må ha minst to tredjedels flertall for å bli vedtatt. Ved oppløsning av menigheten skal alle eiendeler tilfalle Misjonskirken Norge som så vidt mulig skal benytte disse til evangelisk virksomhet på stedet.

Dersom menigheten ikke har regelmessig aktivitet eller ikke er i stand til å velge et lederskap, kan det ikke fattes avgjørelser i saker av prinsipiell karakter, særlig viktighet eller stor økonomisk betydning for menigheten, uten godkjenning av Misjonskirken Norge sitt Hovedstyre.

Dersom menigheten ikke har regelmessig aktivitet eller ikke er i stand til å velge et lederskap, kan årsmøtet etter avtale med Misjonskirken Norge sin generalsekretær fatte vedtak om å avgi menighetens selvråderett til Misjonskirken Norge sitt Hovedstyre, som oppnevner et forretningsstyre med ansvar for å ivareta menighetens interesser og eiendom. Vedtak om avgivelse av selvråderett krever to tredjedels flertall. Ved et slikt vedtak opphører menighetens formelle og demokratiske strukturer slik disse er beskrevet i vedtektene. Dersom menigheten igjen opptar regelmessig aktivitet, kan det med Hovedstyrets godkjenning innkalles til et ekstraordinært årsmøte, jf § 6, for å behandle saken om å få tilbakeført selvråderetten og gjeninnføre menighetens ordinære, formelle og demokratiske strukturer. Et slikt vedtak krever to tredjedels flertall. Dersom selvråderetten tilbakeføres, skal årsmøtet samtidig velge nytt lederskap.

Dersom menigheten over lengre tid ikke har hatt regelmessig aktivitet, kan Misjonskirken Norge sitt Hovedstyre beslutte menigheten oppløst.

§ 13 Vedtektsendringer

Forslag til endringer i vedtektene sendes menighetens lederskap minst tre måneder før årsmøtet. Endringsforslag, med lederskapets innstilling, sendes menighetens medlemmer senest en måned før årsmøtet.

Vedtektsendringer krever to tredjedels flertall i årsmøtet. Hvis menigheten vedtar endringer i sine vedtekter, skal disse oversendes Misjonskirken Norge sitt Hovedstyre til godkjenning.

-- 

Besluttet i årsmøtet 12. mars 2017

Powered by Cornerstone